: : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : : 

10 - 12 ก.ย. 2557  แข่งทักษะทางวิชาการ ระดับ สพม.28

++++++++++++++++++++++++

1 - 3 ต.ค. 2557 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

++++++++++++++++++++++++

29 ก.ย. - 15 ต.ค. 2557 นศท.หญิง ฝึกภาคปกติที่โรงเรียนราษีไศล

++++++++++++++++++++++++


วารสารประชาสัมพันธ์

EDU-LINK

การศึกษา

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

น้อมรำลึกพระคุณครู

  • PDF

ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

เพื่อน้อมรำลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์

ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  สั่งสอน อบรม

บ่มนิสัย ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ให้แก่นักเรียนทุก ๆ คน

วันสุนทรภู่

  • PDF

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม

"วันสุนทรภู่"  เพื่อสดุดีครูกลอน ผู้เป็นกวีเอกของโลก

ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดการแข่งขัน

แต่งกลอนสด ประกวดดีเจ ประกวดเต้นรีวิวประกอบเพลง

ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดี ประกวดวาดภาพ ฯ

 

มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6

  • PDF

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ได้จัดกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน

ที่เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2554 

โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนและนักเรียนชั้นอื่น ๆ

มาร่วมให้ขวัญกำลังใจและความชื่นชมยินดีให้แก่นักเรียน

ค่ายวิทยาศาสตร์ 25 กันยายน 2558

  • PDF

วันที่ 25 กันยายน 2558

โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ร้อยเอ็ดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2558

  • PDF

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม  ต.ลิ้นฟ้า  อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190  Tel (FAX). 045-667055

webmaster : kasemsan_men@hotmail.co.th