: : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : : 

1 พ.ค. 2556 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2556

++++++++++++++++++++++++

3 พ.ค. 2556 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง

++++++++++++++++++++++++

10 พ.ค. 2556  ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

++++++++++++++++++++++++


โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6

  • PDF

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ได้จัดกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน

ที่เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2554 

โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนและนักเรียนชั้นอื่น ๆ

มาร่วมให้ขวัญกำลังใจและความชื่นชมยินดีให้แก่นักเรียน

วันสุนทรภู่

  • PDF

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม

"วันสุนทรภู่"  เพื่อสดุดีครูกลอน ผู้เป็นกวีเอกของโลก

ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดการแข่งขัน

แต่งกลอนสด ประกวดดีเจ ประกวดเต้นรีวิวประกอบเพลง

ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดี ประกวดวาดภาพ ฯ

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • PDF

นายอภิสิทธิ์  เงาศรี   รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

รหัสวิชา ว33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง  การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า

 โดยใช้ ชุดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม  อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ

<< อ่านบทคัดย่อ >>

แข่งฟุตซอล

  • PDF

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

พิธีไหว้ครู

  • PDF

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ณ บ้านลิ้นฟ้า

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม  ต.ลิ้นฟ้า  อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190  Tel (FAX). 045-667055

webmaster : kasemsan_men@hotmail.co.th