: : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : : 

1 พ.ค. 2556 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2556

++++++++++++++++++++++++

3 พ.ค. 2556 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง

++++++++++++++++++++++++

10 พ.ค. 2556  ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

++++++++++++++++++++++++


โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  • PDF

ต้อนรับผู้อำนวยการธนกฤต เกตุไชยเลิศ

  • PDF

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ในการต้อนรับบผู้อำนวยการธนกฤต เกตุไชยเลิศ

ซึ่งท่านได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนของเรา

แทนผู้อำนวยการบุญแก้ว กรไกร ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง

ที่โรงเรียนบัวเจริญวิทยา อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

น้อมรำลึกพระคุณครู

  • PDF

ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

เพื่อน้อมรำลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์

ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  สั่งสอน อบรม

บ่มนิสัย ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ให้แก่นักเรียนทุก ๆ คน

วันวิทยาศาสตร์

  • PDF

วันวิทยาศาสตร์ 18-27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันแม่

  • PDF

วันแม่แห่งชาติ  2555

หน้า 1 จาก 6

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม  ต.ลิ้นฟ้า  อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190  Tel (FAX). 045-667055

webmaster : kasemsan_men@hotmail.co.th